2018-05 %2

30.04.2018 ÷ 04.05.2018

 • opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu z przeprowadzonych badań geofizycznych wykonanych metodą tomografii elektrooporowej;

 • złożenie wniosku o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych we właściwym organie administracji geologicznej;

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;  

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady.

07.05.2018 ÷ 11.05.2018

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;  
 • obróbka materiałów z nalotów do ortofotomapy;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady.

14.05.2018 ÷ 18.05.2018

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

 • obróbka materiałów z nalotów do ortofotomapy;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady,

 • realizacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych.

21.05.2018 ÷ 25.05.2018

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

 • obróbka materiałów z nalotów do ortofotomapy;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady A2;

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady,

 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami projektowymi obiektów mostowych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com