2018-02 %2

05.02.2018 ÷ 09.02.2018

 • odwzorowanie osi autostrady z załącznika do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 • odwzorowanie linii rozgraniczających inwestycji z załącznika do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 • odwzorowanie wstępnej lokalizacji projektowanych obiektów mostowych, w tym także obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt,
 • rozpoczęcie prac nad profilem podłużnym autostrady.

12.02.2018 ÷ 16.02.2018

 • określenie i wprowadzenie poszerzeń pasa dzielącego w związku z wymaganiami zachowania odpowiedniej odległości widoczności na zatrzymanie przed przeszkodą,
 • opracowanie wstępnego profilu podłużnego autostrady,
 • rozpoczęcie prac nad profilami podłużnymi dróg poprzecznych,
 • prowadzenie analiz związanych z Oceną wpływu na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Harmonogram

Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na
bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu
wybranego DŚU, Tomografia elektrooporowa ERT.                                   2 miesiące od DZU

Przygotowanie Projektu robót geologicznych
(PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego
wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego organu                                3 miesiące od DZU

Ortofotomapa,                                                                                      6 miesięcy od DZU

Projekt wstępny Systemu Ratownictwa,
Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem,
Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI                           11 miesięcy od DZU

Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie
przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego
organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów
budowalnych, badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi                         12 miesięcy od DZU

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację
geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczą                                               14 miesięcypd DZU

Mapy Zasadnicze

Pozyskano archiwlane mapy zasadnicze z ośrdoków geodezji dla całego projektowanego odcinka A2.

19.02.2018 ÷ 23.02.2018

 • przygotowanie materiałów i złożenie wniosku o udostępnienie informacji o przebiegu istniejących i planowanych sieci oraz ich parametrach technicznych w zakresie sieci gazowych,  .
 • przygotowanie materiałów i złożenie wniosku o udostępnienie informacji o przebiegu istniejących i planowanych sieci oraz ich parametrach technicznych w zakresie sieci sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • przygotowanie i złożone wniosku o udostępnienie informacji o wodach i urządzeniach wodnych kolidujących projektowaną autostradą A2,
 • kontynuacja prac nad profilami podłużnymi dróg poprzecznych,
 • prowadzenie analiz związanych z Oceną wpływu na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

26.02.2018 ÷ 02.03.2018

 • opracowanie wstępnych profili podłużnych dróg poprzecznych,
 • określenie programu robót geologicznych dla obiektów mostowych,
 • rozpoczęcie prac związanych z określeniem programu robót geologicznych autostrady,
 • prowadzenie analiz związanych z Oceną wpływu na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com