2018-01 %2

08.01.2018 ÷ 12.01.2018

  • analiza materiałów wyjściowych do projektowania.

15.01.2018 ÷ 19.01.2018

  • opracowanie harmonogramu prac projektowych i przedłożenie Zamawiającemu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie,
  • pozyskano mapy topograficznych do celów sporządzania planów orientacyjnych.

22.01.2018 ÷ 26.01.2018

  • opracowanie i uruchomienie strony internetowej kontraktu,
  • wprowadzenie uwag Zamawiającego do harmonogramu prac projektowych,
  • przygotowanie i złożenie wniosku o zakup archiwalnej ortofotomapy.

29.01.2018 ÷ 02.02.2018

  • pozyskanie archiwalnych map zasadniczych z właściwych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  • pozyskanie ortofotomap,
  • ustalenie obszaru wpływu sieci dróg do Oceny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • przygotowanie i złożenie wniosku o udostępnienie statystyk wypadków drogowych dla sieci dróg w obszarze wpływu.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com